Бо тоҷикӣ 
 На русском 
 In English 
Почта Факултетҳо Магистратура Кафедраҳо Суратҷода Мо дар ВАО Саволнома МТИТИ Муқовимат бо коррупсия Об барои рушди устувор

Суғурта

Маъдиев Саъдиходжа

Маъдиев Саъдихоҷа

номзади илми иқтисод, дотсент


Кабинет: 405

E-mail: s.madiev@feit.tj

Маълумот: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Фанҳои таълимӣ: Назарияи суғурта, Фаъолияти суғурта, Амалиётҳои суғуртавӣ, Иқтисодиёт ва молияи ташкилотҳои суғурта, Суғуртакунӣ дар низоми фаъолияти хориҷӣ, Курс ва семинарҳои махсус.

Соҳаи рағбатҳои илмӣ: Таҳқиқи низоми ҷамъоварӣ, коркард ва таҳлили натиҷагирӣ дар шароити истифодабарии ресурcҳои махдуднок.

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ: Таҳқиқи низоми ҷамъоварӣ, коркард ва таҳлили натиҷагирӣ дар шароити истифодабарии ресурcҳои маҳдуднок.

Нашрияҳои асосӣ: 1. Экономико-статистические аспекты реализации концепции государственной демографической политики в Республики Таджикистан. Материалы респ. Научно - конф «Совершенствование экономического анализа и статистической информации в отраслях народного хозяйстава» 21-22 мая 2003 г. Душанбе 2003г. 2. Нравственные аспекты коммуникации, менеджмента и гражданской позиции педагога на фоне содружества Таджикистана и России. Материалы научно - практической конф. Душанбе. Ирфон 2008 г. 3. Муаммоҳои таҳлилию омории идоракунии ҷараёнҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ. Донишкадаи молияи Тоҷикистон, Дурахши илм Паёми Донишкадаи молияи Тоҷикистон 2011 с. № 3. 4. Место и роль финансово – статистического исследования в обеспечении экономической безопасности. Сборник статей республиканской научно-теоретической конференции, посвященной 20-летию ХVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. 2-ноября 2012. Душанбе 2013. 5. Ҳамоҳангсозии омор ва демографияи муосир дар ҷараёни таъсиёбии арзишҳо: заминаи боэътимоди самаранокгардонии майли демографӣ., Материалы научно –практической конференции «Современная статистика и её роль в управлении демографических процессов: проблемы и перспективы» 22-23 ноября 2013. Душанбе 2013. 6. Мақоми омили демографӣ дар тадбиқи барномаи рушди инсонии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Самтҳо, натиҷаҳо ва муаммоҳои такмили низоми молиявию қарзии Ҷумҳуриявии Тоҷикистон дар замони муосир. Маводи конфронси илмӣ –амалӣ бахшида ба «Рузи кормандони мақомоти молия»7 декабри соли 2013.Душанбе, 2014. 7. Мақоми суғурта дар таъмини соҳибкорӣ ва бехатарии молиявии минтақа., Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон ва донишҷуёни донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон бахшида ба 20-солагии таҷлили конститутсияи (сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон 25-26 апрели 2014 с. 8. Баҳои демографии нерӯи инсонӣ ҳамчун фишанги идоракунии рушди устувори иқтисодӣ., Конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳуриявӣ, дар мавзӯи: «Мушкилоти рушди устувори иқтисодӣ ва инсонӣ»(28 октябри соли 2014). 9. Имконият ва захираҳои таъмини самаранокии буҷетӣ дар Тоҷикистон., Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ бахшида ба 90 солагии Вазорати молияи ҶТ ва 10 солагии Пажуҳишгоҳи илмию тадқиқотии «Молия»-и Вазорати молияи ҶТдар мавзӯи «Низоми идоракунии буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони муосир»(25 ноябри соли 2014). 10. Интенсивность миграционного процесса и его влияние на темпы и пропорции экономики региона., Вестник. Таджикистан и современный мир .№3 (41)2014. (Спец выпуск посвящен экономическому собранию «Экономические исследования миграции рабочей силы» профинансированный федеральным правительством Германии через германское общество по международному сотрудничеству (Deutscche GesellschaFt Fuк Inteкnationale Zusammenaкиeit (GIZ) GmиH). 11. Важность формирования и использования миграционного портфеля в обсечении государственного управления экономикой., Государственные инвестиции, налогообложения и их влияние на экономический рост. Материалы международной научно-практической конференции (6-7 мая 2014 г., Душанбе). Душанбе, 2014. 12. Перспективы развития страхового рынка в контексте демографического поведения в Таджикистан., Республиканской научно – практической конференции «Финансы, учет и аудит: проблемы и перспективы развития в РТ»., (30 - апреля 2015г. РТСУ) Душанбе 2015. 13. Моделирование демографического поведения для государственного регулирования экономики. Конфоронси илмӣ – амалии байналмилалӣ «Аз таҳқиқот ба сиёсат, аз сиёсат ба таҷрибаи таҳқиқи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ дар замони муосири технологияи иттилоотӣ», ки бо дастгирии кумаки техникии Иттиҳоди Аврупо, Лоиҳаи дастгирии самтҳои алоҳидаи ислоҳот дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ: Лоти 1». 22.-23 октябри соли 2015. Маҷмуаи маводҳои илмӣ. Душанбе 2015. 14. Проблемы совершенствования страховых отношений в контексте управления государственными финансовыми. Конференсияи илмӣ-назариявӣ ҷумҳуриявӣ «Самаранокии идоракунии молияи давлатӣ дар шароити иқтисодиёти кушодаиҶумҳурии Тоҷикистон» (19 феврали соли 2016). 15. Зарурати такмилдиҳии омор ҳамчун вазифаи идоракунии мақомоти давлатӣ дар маҳаҳалҳо. Ҳарфи омор, маҷала 28 октябри соли 2015 дар феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфироди ба қайд гирифта шудааст. Душанбе 2015. 16. Вопросы теории и практики страхования в контексте управления государственными финансами. Вестник Финансово-экономического института Таджикистана №1(5).Душанбе 2016. С.6-9. 0,2 п.л. 17. Познавательные проблемы реализации реформ водного сектора в Республике Таджикистан. Управление водными ресурсами: проблемы и пути устойчивого развития. Сб.нучн. трудов, посвященный 25-летию Государственной Независимости Республики Таджикистан и Международному Симпозиуму высокого уровня по Шестой Цели устойчивого развития- «Обеспечение всеобщего доступа к воде и санитарии».Душанбе 2016. ГУ «Таджик НИИГиМ». Душанбе -2016. С.132-136. 0,3 п.л. 18. Методы и подходы анализа и прогнозирования миграционных ценностей в контексте инклюзивной экономики. Эффективность управления государственными финансами и его значение в устойчивом развитии национальной экономики/Мат.межд.научно-практ.конф. (Душанбе, 1-2 декабря, 2016 года).- Душанбе: 2016. С.58-63. 0,3 п.л. 19. Муаммоҳои такмилдиҳии муносибатҳои суғуртавӣ дар доираи идоракунии молияи давлатӣ. Самаранокии идоракунии молияи давлатӣ дар шароити иқтисодиёти кушодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон//Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявӣ ҷумҳуриявӣ. ш.Душанбе,19 феврали соли 2016).-Душанбе:ДМИТ,2016. С.118-121. 0,2 п.л. 20. Таҳлили воридоти сармояхои хоричӣ ва ҷалби онҳо дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Точикистон. Самаранокии идоракунии молияи давлатӣ дар шароити иқтисодиёти кушодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон//Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявӣ ҷумҳуриявӣ. ш. Душанбе,19 феврали соли 2016).-Душанбе:ДМИТ,2016. С.129-133. 0,3 п.л. дотсент.Ҳомидов А.У. асс. Шарипов У.А. 21. Привлечение инностранных инвестиций в экономику Таджикистана. Международный научно-исследовательский журнал ,”Успехи современной науки №3,том 2, 2016 год, “Успехи современной науки” включен в РИНЦ,(Elbrary.ru), международную базу данных Agris и в перечень ВАК РФ(0,5п.л.) (в соавт.,автором-0,2 п.л.). 0,2 п.л. дотсент. Ҳомидов А.У., асс. Шарипов У.А. 22. Воздействие курса иностранной валюты на экономическое состояние стран заёмщиков (На примере Республики Таджикистан). Вестник Таджикского национального университета(научный журнал)2/6(210).Серия социально-экономических и общественных наук(08.00.00).-Экономические науки. Душанбе: «Сино» 2016. С.61-65. (в соавт.,автором-0,3 п.л.). 23. Вопросы аналитического развития как фактор рационального водопользования и обеспечения устойчивого развития. Управление водными ресурсами: проблемы и пути устойчивого развития»Том 2.Материалы республиканской научно- практической конференции «Устойчивое использование водных ресурсов и его влияние на отрасли национальной экономики в условиях изменения климата», посвящённой Международному Десятилетию действий «Вода для устойчивого расвития» 9 (2018-2028гг.). С.198-202.Душанбе «ЭР-граф» 2017 год. 24. Демографическийфактор предопределенности человеческого развития в системе экономических наук. Вестник. Таджикистан и современный мир .№1 (56)2017. С.97-103.Душанбе 2017. 25. Производительность,зарплаты и цены. Некоторые аспекты моделирования и прогнозирования ВВП в Республике Таджикистан. Сб. экспертами Компонента 1 проекта ЕС «Поддержка отдельных направлений реформирования в сфере УГФ: Лот 1» совместно с Аналитическим центром «Think Tank» Финансово-экономического института Таджикистана. Проект технической помощи, финансируемый Европейским Союзом .Глава 3.С.19-24.Душанбе. Ноябр,2017 год.

ТАЪРИХИ КАФЕДРАИ «СУҒУРТА»


Кафедраи «Суғурта» мувофиқи фармони ректори ДМИТ аз 30.05.2012, таҳти № 1/6.2 ҳамчун воҳиди таълимию илмии факултети «Иқтисоди молиявӣ ва андозбандӣ» ташкил карда шудааст. Кафедра яке аз ҷузъи таркибии факултети «Иқтисоди молиявӣ ва андозбандӣ» ба шумор рафта, дар тайёр намудани мутахассисони касбӣ равияи молиявӣ саҳми муайянеро ишғол карда истодааст. Фаъолияти кафедра дар самти таълимӣ, таълими-методӣ, илмию тадқиқотӣ ва тарбиявӣ то имрӯз бо нақша ва мақсадҳои дар доираи талаботи мактаби олӣ мутобиқ буда мунтазам анҷом ёфта истодаанд.

Таъсиси чунин кафедра барои Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти калон дорад. Зеро мақсади асосии суғурта, пеш аз ҳама ин бо боварӣ пеш рафтан аст. Дар мавриди қатъ гардидан ё канданашавии силсилаи ҷараёни истесолот, хизматрасонӣ, намудҳои дигари фаъолияти гуногунҷабҳа, ки аз хавҳои эҳтимолӣ вобастагӣ мегиранд, манфиатҳои молиявӣ ва ғайримолиявӣ, зарурати барқарор намудани зараро ба миён меорад. Ҳамзамон саломатии одамон бо роҳи пардохти маблағҳои суғурта дар ҳолати ба вуқуъ омадани ҳодисаҳои суғуртавӣ, масалан ҳодисаҳои нохуш ва расонидани зарар, пушонидани ин зарарҳо механизми махсуси барқароркуниро тақозо дорад. Бинобар ҳамин, зарурати таъмин намудани соҳаҳои мухталифи иқтисодиёти миллӣ бо мутухассисони баландихтисос дар самти суғурта ҷой дорад. Заминаи таъсис ёфтани кафедра бо номи «Нархмуайянкунӣ ва суғурта» алоқаманд мебошад. Аз 1-уми сентябри соли 2009 дар доираи факултети «Иқтисоди ҷаҳон ва инфрасохтори бозор», ҳамчун кафедраи тахассусӣ барои ихтисосҳои «Нархмуайянкунӣ» бо тахассуси «Маркетолог-иқтисодчӣ» ва «Фаъолияти суғурта» бо тахассуси бакалавр иқтисодчӣ кушода шудааст.

Гузариш ба муносибатҳои бозорӣ ва пайдо шудани талабот ба мутахассисони баландихтисоси соҳаи суғурта дар ҳамаи сохторҳои иқтисодиёт аҳамиятнокии суғуртаро бештар намуд. Дар назди кафедра масъалаи баланд бардоштани сифати таҳсил ва ба талаботи замон ҷавобгӯ будани мутахассисони ояндаро ба миён овард. Кафедра барномаҳои таълимӣ ва дастурҳои методиро дар асоси талаботи стандартӣ ва раванди таълимӣ таҳия карда баромад, ки ба шароити нави таълим ва фаъолияти иқтисодию молиявӣ ҷавобгӯ мебошанд. Айни ҳол, кафедраи суғурта яке аз зерсохторҳои асосии факултаи «Иқтисоди молиявӣ ва андозбандӣ» мебошад, ки барои тайёр намудани мутахассисони соҳаи иқтисодиёти миллӣ саҳм мегузорад. Дар кафедра устодони соҳибтаҷриба аз рӯи ихтисоси «Фаъолияти суғурта» дотсентон Маъдиев С, Ҳомидов А.У., устоди калон Тағоева Р., ассистентон: Шарипов У., Эшбеков Т., Ҳусайнов М., Қурбонова Ш., ва Ормонова М кор ва фаъолият доранд. Бо ҷалби коршиносони соҳаи Идораи назорати суғуртавӣ, ҳамчун воҳиди таркибии Бонки миллии Тоҷикистон, инчунин ташкилотҳои суғуртавӣ КВД Тоҷиксуғурта, фаъолияти таълимӣ, илмӣ ва тарбиявии кафедра ҷавобгу ба талаботҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст.


Аз аввали таъсисёбии кафедра устодон: дотсент Шаропов Н.,Ҳомидов А, фаъолият намудаанд. Хатмкунандагони назди кафедра аз рӯи ихтисоси худ дар вазоратҳо, Идораи назорати суғуртавӣ ҳамчун воҳиди таркибии Бонки миллии Тоҷикистон, ширкатҳои суғуртавӣ, КВД Тоҷиксуғурта ва зерсохторҳои он дар саросари ҷумҳурӣ кор ва фаъолияти пурсамар доранд. Кафедра тасмим гирифтааст, ки дар робитаи зич бо сохторҳои суғуртавӣ ва сафарбаркардани мутахассисони омадагардонидаи худ ҳамкориро пайваста пеш гирифта, давра ба давра вобаста ба хусусиятҳои соҳа интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои тахасусӣ дар алоқамандии назария бо амалия таъмин намояд.