Бо тоҷикӣ 
 На русском 
 In English 
Почта Факултетҳо Магистратура Кафедраҳо Суратҷода Мо дар ВАО Саволнома МТИТИ Муқовимат бо коррупсия Об барои рушди устувор

Омор

Буриева Мастура Чориевна

Мудири кафедра

Буриева Мастура Чориевна

н.и.и., дотсент


Утоқ: 408

E-mail: m.burieva@feit.tj

Маълумот: Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.Осимӣ

Фанҳои таълимӣ: Бозори қоғазҳои қиматнок, биржа ва фаъолияти биржавӣ, омори молияи давлатӣ, омори макроиқтисодӣ

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ: 1.Тенденции развития рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан. Сборник научных трудов НПИ – Душанбе 2000 год, №2;2. Акционирование предприятий и ценные бумаги в Республике Таджикистан Сборник научных трудов НПИ – Душанбе 2001 год, №3;.;3. Реализация программы приватизации имущества и основные пути её совершенствования. Сборник научных трудов НПИ – Душанбе 2005год, №6;4. Оценка имущества приватизируемых предприятий на этапе их продажи и акционирования. Сборник научных трудов ИЭТ – Душанбе 2006год, №8;5. Приватизация: состояние и проблемы дальнейшего развития. Сборник научных трудов ИЭТ – Душанбе 2007год, №9;6. Становление инфраструктуры рынка ценных бумаг в Таджикистане. Сборник научных трудов ИЭТ – Душанбе 2008 год, №10;7. Налоговые льготы при инвестировании стратегических объектов строительства. Сборник научных трудов ИЭТ – 2009год, №11; 8. Мелиоративно-ирригационный потенциал Республики Таджикистан: современное состояние, тенденции и перспективы развития. //Кишоварз. – Душанбе, ТАУ, 2010. - №2. - С. 34-36 (0,6 п.л.).9. Инновационная деятельность и рационализация использования мелиоративно-ирригационного потенциала Республики Таджикистан. //Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. - Душанбе: «СИНО», 2011. - №10. - С. 83-90 (0,9 п.л.);10. Эффективность мелиоративных мероприятий - как фактор рационализации использования мелиоративно-ирригационного потенциала аридного региона. //Кишоварз. - Душанбе, ТАУ, 2012. - №5. - С. 26-32 (0,7 п.л.);11. Инновационная деятельность и рационализация использования мелиоративно-ирригационного потенциала Республики Таджикистан. //Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. - Душанбе: «СИНО», 2011. - №10. - С. 83-90 (0,9 п.л.);12. Эффективность мелиоративных мероприятий - как фактор рационализации использования мелиоративно-ирригационного потенциала аридного региона. //Кишоварз. - Душанбе, ТАУ, 2012. - №5. - С. 26-32 (0,7 п.л.);13. Активизация инвестиций - как направление повышения эколого-эконо-мической эффективности мелиоративно-ирригационного потенциала аридно-го региона. //Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. - Душанбе: «СИНО», 2013. - №8. - С. 112-116 (0,8 п.л.);14. Эффективность инновационных процессов при развитии мелиоративно-ирригационного потенциала республики. //Актуальные проблемы экономичес-кого развития Таджикистана/Материалы респ. науч.-практ. конференции (Душанбе, ИЭТ,10-11//12.2010г.). – Душанбе: «Ирфон», 2010. - С. 196-201 (0,3п.л.);15. Проблемы рационального использования мелиоративно-ирригационного потенциала в Республике Таджикистан. //Мелиорация и водные ресурсы: проблемы и пути их решения/Материалы респ. науч.-практ. конференции (Душанбе, 25.10.2010г.). - Душанбе: «Ирфон», 2010. - С.92-98 ( 0,4 п.л.);16. Применение мирового опыта использования мелиоративно-ирригационного потенциала в условиях аридного региона. //Экономические проблемы Таджикистана в условиях глобализации /Материалы респ. науч.-практ. конференции (Душанбе, ТНУ, 24-25/05.2011г.). - Душанбе, ТНУ, 2011. - С.218-228 (0,6 п.л.);17. Эффективное функционирование оросительных систем - как направление рационализации использования мелиоративно-ирригационного потенциала Таджикистана. //Трансформация экономики Таджикистана: состояние, проблемы и перспективы развития/Материалы респ. науч.-практ. конференции (Душанбе, РТСУ, 2.12.2011г.). - Душанбе: «Ирфон», 2011. - С.172-184 (0,7 п.л.);18. Мелиоративно-ирригационные технологии: инновация, экономика и экология. //Проблемы становления и развития экономической науки в Тад-жикистане /Ма-териалы Межд. науч.-практ.конференции, посвященной 100-летию академика Нарзикулова И.К. (Душанбе, ТНУ, 24-25/11.2009г.). - Душанбе, ТНУ, 2012. - С.44-53 (0,5 п.л.);19. Роҳҳои ҷалби сармоягузориҳо тавассути бозори фондӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.// Паёми донишгоҳи милили Тоҷикистон 2\5(172), С.189-193, Душанбе, 2015;20. Таъсирбахшии воридоти андоз ба рушди иқтисодии Тоҷикистон. Маҷаллаи Вазорати молияи ҶТ «Молия ва ҳисобдорӣ», №12, С.27-31, Душанбе, 2014;21. «Пажуҳиши меъёри маблағрасонӣ ба сармояи асосӣ». Маҷалаи назариявӣ ва илмию истеҳсолии «Кишоварз» 4/64, 2014,саҳ.103-105;22. Вазъи кунунии рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар ҶТ. Конфронси илмӣ-назариявии апрелии хайати профессорон, устодон ва донишҷуени ДМИТ аз рӯи натиҷаҳои КИТ бахшида ба соли оила, 25-27 апрели ш.Душнабе;23. Васоити таълимӣ «Фаъолияти суғурта»,Душанбе, 2010;24. Роҳнамо дар хусуси тартиби гузаронидани пурсиш ва пурсишнома оид ба самаранокии истифодаи имтиёзҳои андозӣ дар фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ (кишоварзӣ). НПЦ «Недра», Душанбе, 2015 с., 0,8- ҷузъи чопӣ;25. Китоби дарсӣ «Буҷет ва низоми буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон». «Эр-граф», Душанбе, 2014, 400 с.;26. Китоби дарсӣ «Омори молияи давлатӣ».

ТАЪРИХИ КАФЕДРАИ «ОМОР»

Кафедраи «Омор» соли 2012 ҳамчун воҳиди таълимию илмии факултети «Ҳисобдорӣ ва омор» дар пояи собиқ кафедраҳои «Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит (1997), «Ҳисобдорӣ ва омор» (2006), «Бизнес-омор» (2009) ва «Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва омор» (2009) ташкил карда шудааст. Талаботи ташкил намудани кафедра барои мусоидат дар тайёр кардани мутахассисони баландихтисоси замони муосир, барои агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯъбаҳои тараққиёт ва маркетинги корхона, фирмаҳои хусусӣ ва ассотсиатсияҳо, бонкҳо ва ширкатҳои суғуртавӣ, фондҳои инвеститсионӣ, нафақавӣ ва дигар ташкилотҳои тиҷоратӣ, ки донишҳои касбӣ дар соҳаи иқтисодиёт, омор ва технологияи компютерӣ талаб менамоянд, алоқамандӣ дорад. Дар соли 2006 дар назди кафедраи «Ҳисобдорӣ ва омор» тахассуси «Бизнес-омор» таъсис дода шуд. Соли 2011 нахустин хатмкунандагони тахассуси «Бизнес-омор» донишкадаро хатм намуданд. Гузариш ба муносибатҳои бозорӣ ва стандартҳои байналмилалии ҳисобдорию омор талаботро ба мутахассисони баландихтисоси соҳаи омор дар ҳамаи сохторҳои иқтисодиёти кишвар дучанд баланд намуд. Бинобар ҳамин, дар назди кафедра масъалаи баланд бардоштани сифати таҳсил ва дониши донишҷӯён ва ба талаботи замон ҷавобгӯ будани онҳо гузошта шуд. Кафедра барномаҳои таълимӣ ва дастурҳои методиро дар асоси талаботи кунунӣ ва раванди таълимӣ таҳия карда баромад, ки ба шароити нави таълим ва хоҷагидорӣ ҷавобгӯ ҳастанд. 

Ҳоло кафедраи «Омор» яке аз кафедраҳои асосии факултаи «Ҳисобдорӣ ва омор» мебошад, ки барои тайёр намудани мутахассисони соҳаи иқтисодиёти миллӣ саҳм мегузорад. Дар кафедра устодони соҳибтаҷриба аз рӯи ихтисоси «Омор» дотсентон М.Р. Алимова, Р.Г.Ташбаева устодони калон Б.Ҷ. Бурҳонов, Р.Ш. Холов ва Қаҳҳоров М.А., ассистентҳо Б.Р. Давлатов ва Азизов Б.М., кор ва фаъолият намудаанд. Ба сифати ҳамкорон н.и.и., Г.Ғ. Саломова – котиби раёсати Бонки миллии Тоҷикистон, С. Мирзоев – дотсенти кафедраи «Омор»-и ДИТ, С.М. Холов – устоди калони кафедраи «Омор» ДМТ ва М.Н. Солиев саҳми худро дар рушди кафедра гузоштанд. Дар тайёр кардани мутахассисони баландихтисоси кафедра саҳми олимони тоҷик-д.и.и., профессорон Л.Ҳ. Саидмуродов, Х. Ғафуров, З. Раҳимов, н.и.и., дотсентон Қ. Асоев хеле калон аст.